Ưu đãi 40% - Cấp Chứng chỉ nghề, Học chứng chỉ sơ cấp nghề, Sơ cấp nghề là gì? Đào tạo cấp chứng chỉ sơ cấp nghề thời gian học bao lâu?

 

CẤP NHANH CHỨNG CHỈ NGHỀ, HỌC CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ 

CAP-CHUNG-CHI-NGHE-CHUNG-CHI-SO-CAP-NGHE

 

CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ - CHỨNG CHỈ NGHỀ - MẪU CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ

Sơ cấp nghề là gì? Lợi ích của việc học sơ cấp, Đào tạo cấp chứng chỉ sơ cấp nghề thời gian học bao lâu?, Thẩm quyền cấp chứng chỉ đào tạo sơ cấp nghề?, Các bước để được cấp chứng chỉ đào tạo sơ cấp?, Điều kiện để được cấp chứng chỉ đào tạo sơ cấp nghề?, Sự khác nhau giữa chứng nhận và chứng chỉ.

CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ - QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ - QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CHỨNG CHỈ BỒI DƯƠNG NGHIỆP VỤ (CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG)

CHỨNG CHỈ BỒI DƯƠNG NGHIỆP VỤ (CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG)

CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO – BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ MỘI TRƯỜNG (GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG)

CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO – BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ MỘI TRƯỜNG (GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG)

CHỨNG NHẬN CHUYÊN MÔN BẬC THỢ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (THỢ COP PHA)

CHỨNG NHẬN CHUYÊN MÔN BẬC THỢ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (THỢ COP PHA)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH THIẾT BỊ ÁP LỰC (LÒ HƠI)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH THIẾT BỊ ÁP LỰC (LÒ HƠI)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - CÔNG NGHỆ HÀN

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - CÔNG NGHỆ HÀN CẮT

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - CÔNG NGHỆ HÀN CẮT

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP – KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN LẠNH

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP – KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN LẠNH

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP – CÔNG NGHỆ HÀN ĐIỆN

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP – CÔNG NGHỆ HÀN ĐIỆN

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - KỸ THUẬT XÂY DỰNG (THỢ MỘC)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - KỸ THUẬT XÂY DỰNG (THỢ MỘC)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - KỸ THUẬT XÂY DỰNG (THỢ NỀ HOÀN THIỆN)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - KỸ THUẬT XÂY DỰNG (THỢ NỀ HOÀN THIỆN)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - KỸ THUẬT XÂY DỰNG (LẮP DỰNG GIÀN GIÁO)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - KỸ THUẬT XÂY DỰNG (LẮP DỰNG GIÀN GIÁO)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - KỸ THUẬT XÂY DỰNG (THỢ SƠN)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - KỸ THUẬT XÂY DỰNG (THỢ SƠN)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - KỸ THUẬT XÂY DỰNG (THỢ CƠ KHÍ)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - KỸ THUẬT XÂY DỰNG (THỢ CƠ KHÍ)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - KỸ THUẬT XÂY DỰNG (THỢ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - KỸ THUẬT XÂY DỰNG (THỢ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH (MÁY ỦI)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH (MÁY ỦI)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH (MÁY LU)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH (MÁY LU)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH (MÁY XÚC)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH (MÁY XÚC)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH (XE NÂNG NGƯỜI)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH (XE NÂNG NGƯỜI)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH (XE CUỐC)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH (XE CUỐC)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH (MÁY XÚC LẬT)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH (MÁY XÚC LẬT)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH (MÁY TRỘN BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH (MÁY TRỘN BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH (MÁY ỦI)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH (MÁY KHOAN CỌC NHỒI)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH (MÁY KHOAN CỌC NHỒI)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH (XE SAN)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH (XE SAN)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG (KỸ THUẬT XI NHAN MÓC CÁP)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG (KỸ THUẬT XI NHAN MÓC CÁP)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG (KỸ THUẬT MÓC CÁP, TÍN HIỆU)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG (KỸ THUẬT MÓC CÁP, TÍN HIỆU)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG (CẨU THÁP)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG (CẨU THÁP)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG (XE NÂNG – HẠ)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP - VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG (XE NÂNG – HẠ)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP – VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG (TỜI ĐIỆN)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP – VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG (TỜI ĐIỆN)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP – VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG (CẦN TRỤC Ô TÔ)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP – VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG (CẦN TRỤC Ô TÔ)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP – VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG (XE NÂNG)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP – VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG (XE NÂNG)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP – VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG (SÀN NÂNG NGƯỜI – GON DO LA)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP – VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG (SÀN NÂNG NGƯỜI – GON DO LA)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP – VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG (XE NÂNG NGƯỜI)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP – VẬN HÀNH THIẾT BỊ ÁP LỰC (MÁY NÉN KHÍ)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP – VẬN HÀNH THIẾT BỊ ÁP LỰC (MÁY NÉN KHÍ)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP – VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG (CẨU)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP – VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG (CẨU)

Công Ty chúng tôi liên kết các trường có chức năng để đào tạo, giảng dạy, học và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề toàn quốc:

SỐ TT

HỌC CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ

CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ

TRƯỜNG CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ

ĐÀO TẠO VÀ CÁP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ

1

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Miền Nam

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Miền Nam

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Miền Nam

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Miền Nam

2

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Tp.Hồ Chí Minh

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Tp.Hồ Chí Minh

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Tp.Hồ Chí Minh

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Tp.Hồ Chí Minh

3

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Bình Dương

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề  tại Bình Dương

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Bình Dương

Đào tạo vá cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Bình Dương

4

Học chứng chỉ sơ cấp nghề  tại Đồng Nai

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề  tại Đồng Nai

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Đồng Nai

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Đồng Nai

5

Địa chỉ  mua bán Rễ Cây Xáo Tam Phân khô  tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề  tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Bà Rịa – Vũng Tàu

6

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Bình Phước

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Bình Phước

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Bình Phước

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Bình Phước

7

Học chứng chỉ sơ cấp nghề  tại Tây Ninh

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Tây Ninh

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Tây Ninh

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Tây Ninh

8

Học chứng chỉ sơ cấp nghề  tại các tỉnh miền tây

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại các tỉnh miền tây

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở các tỉnh miền tây

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở các tỉnh miền tây

9

Học chứng chỉ sơ cấp nghề  tại long an

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại long an

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở long an

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở long an

10

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Mỹ Tho – Tiền Giang

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Mỹ Tho – Tiền Giang

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Mỹ Tho – Tiền Giang

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Mỹ Tho – Tiền Giang

11

Học chứng chỉ sơ cấp nghề  tại Bến Tre

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Bến Tre

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Bến Tre

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Bến Tre

12

Học chứng chỉ sơ cấp nghề  tại Vĩnh Long

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Vĩnh Long

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Vĩnh Long

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Vĩnh Long

13

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Đồng Tháp

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Đồng Tháp

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Đồng Tháp

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Đồng Tháp

14

Học chứng chỉ sơ cấp nghề  tại Trà Vinh

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Trà Vinh

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Trà Vinh

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Trà Vinh

15

Học chứng chỉ sơ cấp nghề  tại Sóc Trăng

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Sóc Trăng

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Sóc Trăng

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Sóc Trăng

16

Học chứng chỉ sơ cấp nghề  tại Châu Đốc

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Châu Đốc

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Châu Đốc

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Châu Đốc

17

Học chứng chỉ sơ cấp nghề  tại An Giang

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại An Giang

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở An Giang

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở An Giang

18

Học chứng chỉ sơ cấp nghề  tại Long Xuyên

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Long Xuyên

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Long Xuyên

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Long Xuyên

19

Học chứng chỉ sơ cấp nghề  tại Hậu Giang

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Hậu Giang

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Hậu Giang

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Hậu Giang

20

Học chứng chỉ sơ cấp nghề  tại Cần Thơ

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Cần Thơ

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Cần Thơ

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Cần Thơ

21

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Bạc Liêu

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Bạc Liêu

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Bạc Liêu

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Bạc Liêu

22

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Rạch Giá – Kiên Giang

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Rạch Giá – Kiên Giang

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Rạch Giá – Kiên Giang

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Rạch Giá – Kiên Giang

23

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Cà Mau

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Cà Mau

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Cà Mau

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Cà Mau

24

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Hà Tiên

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Hà Tiên

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Hà Tiên

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Hà Tiên

25

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại các tỉnh Tây Nguyên

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại các tỉnh Tây Nguyên

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở các tỉnh Tây Nguyên

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở các tỉnh Tây Nguyên

26

Học chứng chỉ sơ cấp nghề  tại Đắk Nông

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Đắk Nông

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Đắk Nông

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Đắk Nông

27

Học chứng chỉ sơ cấp nghề  tại Bảo Lộc – Lâm Đồng – Đà Lạt

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Bảo Lộc – Lâm Đồng – Đà Lạt

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Bảo Lộc – Lâm Đồng – Đà Lạt

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Bảo Lộc – Lâm Đồng – Đà Lạt

28

Học chứng chỉ sơ cấp nghề  tại Đắk Lắk – Buôn Ma Thuột

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Đắk Lắk – Buôn Ma Thuột

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Đắk Lắk – Buôn Ma Thuột

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Đắk Lắk – Buôn Ma Thuột

29

Học chứng chỉ sơ cấp nghề  tại Paiku – Gia Lai

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Paiku – Gia Lai

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Playku – Gia Lai

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Playku – Gia Lai

30

Học chứng chỉ sơ cấp nghề  tại Kon Tum

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Kon Tum

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Kon Tum

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Kon Tum

31

Học chứng chỉ sơ cấp nghề  tại Các tỉnh Miền Trung

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Các tỉnh Miền Trung

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở các tỉnh Miền Trung

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở các tỉnh Miền Trung

32

Học chứng chỉ sơ cấp nghề  tại Phan Thiết – Bình Thuận

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Phan Thiết – Bình Thuận

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Phan Thiết – Bình Thuận

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Phan Thiết – Bình Thuận

33

Học chứng chỉ sơ cấp nghề  tại Phan Rang – Ninh Thuận

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Phan Rang – Ninh Thuận

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Phan Rang – Ninh Thuận

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Phan Rang – Ninh Thuận

34

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Khánh Hòa – Nha Trang

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Khánh Hòa – Nha Trang

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Khánh Hòa – Nha Trang

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Khánh Hòa – Nha Trang

35

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Tuy Hòa – Phú Yên

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Tuy Hòa – Phú Yên

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Tuy Hòa – Phú Yên

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Tuy Hòa – Phú Yên

36

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Quy Nhơn – Bình Định

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Quy Nhơn – Bình Định

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Quy Nhơn – Bình Định

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Quy Nhơn – Bình Định

37

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Quảng Ngãi

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Quảng Ngãi

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Quảng Ngãi

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Quảng Ngãi

38

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Quảng Nam

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Quảng Nam

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Quảng Nam

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Quảng Nam

39

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Đà Nẵng

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Đà Nẵng

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Đà Nẵng

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Đà Nẵng

40

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Quảng Bình

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Quảng Bình

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Quảng Bình

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Quảng Bình

41

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Quảng Trị

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Quảng Trị

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Quảng Trị

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Quảng Trị

42

Học chứng chỉ sơ cấp nghề  tại Huế

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Huế

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở tại Huế

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Huế

43

Học chứng chỉ sơ cấp nghề  tại Vinh (Nghệ An)

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Vinh (Nghệ An)

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Vinh (Nghệ An)

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Vinh (Nghệ An)

44

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Hà Tĩnh

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Hà Tĩnh

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Hà Tĩnh

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Hà Tĩnh

45

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Thanh Hóa

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Thanh Hóa

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Thanh Hóa

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Thanh Hóa

46

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Nam Định

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Nam Định

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Nam Định

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Nam Định

47

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Thái Bình

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Thái Bình

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Thái Bình

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Thái Bình

48

Học chứng chỉ sơ cấp nghề  tại Các Tỉnh Miền Bắc

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Các Tỉnh Miền Bắc

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Các Tỉnh Miền Bắc

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Các Tỉnh Miền Bắc

49

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Phú Thọ

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Phú Thọ

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Phú Thọ

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Phú Thọ

50

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Hải Dương

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Hải Dương

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Hải Dương

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Hải Dương

51

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Hưng Yên

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Hưng Yên

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Hưng Yên

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Hưng Yên

52

Học chứng chỉ sơ cấp nghề  tại Vĩnh Phúc

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Vĩnh Phúc

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Vĩnh Phúc

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Vĩnh Phúc

53

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Ninh Bình

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Ninh Bình

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Ninh Bình

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Ninh Bình

54

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Bắc Ninh

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Bắc Ninh

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Bắc Ninh

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Bắc Ninh

55

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Bắc Giang

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Bắc Giang

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Bắc Giang

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Bắc Giang

56

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Lạng Sơn

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Lạng Sơn

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Lạng Sơn

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Lạng Sơn

57

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Lào Cai

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Lào Cai

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Lào Cai

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Lào Cai

58

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Yên Bái

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Yên Bái

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Yên Bái

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Yên Bái

59

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Hòa Bình

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Hòa Bình

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Hòa Bình

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Hòa Bình

60

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Bắc Cạn

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Bắc Cạn

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Bắc Cạn

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Bắc Cạn

61

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Tuyên Quang

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Tuyên Quang

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Tuyên Quang

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Tuyên Quang

62

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Cao Bằng

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Cao Bằng

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Cao Bằng

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Cao Bằng

63

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Lai Châu

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Lai Châu

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Lai Châu

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Lai Châu

64

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Điện Biên

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Điện Biên

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Điện Biên

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Điện Biên

65

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Sơn La

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Sơn La

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Sơn La

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Sơn La

66

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Thái Nguyên

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Thái Nguyên

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Thái Nguyên

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Thái Nguyên

67

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Hải Phòng

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Hải Phòng

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Hải Phòng

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Hải Phòng

68

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Quảng Ninh

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Quảng Ninh

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Quảng Ninh

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Quảng Ninh

69

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Hà Nội

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Hà Nội

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Hà Nội

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Hà Nội

70

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Sài Gòn

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Sài Gòn

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Sài Gòn

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Sài Gòn

71

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận 1

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận 1

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận 1

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận 1

72

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận 2

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận 2

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận 2

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận 2

73

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận 3

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận 3

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận 3

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận 3

74

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận 4

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận 4

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận 4

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận 4

75

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận 5

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận 5

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận 5

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận 5

76

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận 6

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận 6

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận 6

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận 6

77

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận 7

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận 7

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận 7

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận 7

78

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận 8

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận 8

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận 8

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận 8

79

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận 9

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận 9

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận 9

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận 9

80

Học chứng chỉ sơ cấp nghề  tại quận 10

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận 10

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận 10

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận 10

81

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận 11

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận 11

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận 11

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận 11

82

Địa chỉ mua bán Rễ Cây Xáo Tam Phân khô  tại quận 12

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận 12

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận 12

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận 12

83

Địa chỉ mua bán Rễ Cây Xáo Tam Phân khô  tại quận Gò Vấp

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận Gò Vấp

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận Gò Vấp

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận Gò Vấp

84

Địa chỉ mua bán Rễ Cây Xáo Tam Phân khô  tại quận Bình Thạnh

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận Bình Thạnh

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận Bình Thạnh

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận Bình Thạnh

85

Địa chỉ mua bán Rễ Cây Xáo Tam Phân khô  tại quận Thủ Đức

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận Thủ Đức

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận Thủ Đức

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận Thủ Đức

86

Địa chỉ mua bán Rễ Cây Xáo Tam Phân khô  tại quận Phú Nhuận

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận Phú Nhuận

Mua bán Rễ Cây Xáo Tam Phân khô  tại quận Phú Nhuận

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận Phú Nhuận

87

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận Tân Bình

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận Tân Bình

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận Tân Bình

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận Tân Bình

88

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận Bình Tân

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận Bình Tân

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận Bình Tân

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận Bình Tân

89

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận Tân Phú

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại quận Tân Phú

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận Tân Phú

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở quận Tân Phú

90

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Huyện Nhà Bè

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Huyện Nhà Bè

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Huyện Nhà Bè

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Huyện Nhà Bè

91

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Bình Chánh

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Bình Chánh

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Bình Chánh

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Bình Chánh

92

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Củ Chi

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Củ Chi

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Củ Chi

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Củ Chi

93

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Hóc Môn

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Hóc Môn

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Hóc Môn

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Hóc Môn

94

Học chứng chỉ sơ cấp nghề tại Cần Giờ

Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề tại Cần Giờ

Trường cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Cần Giờ

Đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ở Cần Giờ