Dịch vụ khác

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 - Khuyến Mãi 40% Khóa Học


Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 - Khuyến Mãi 40% Khóa Học

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 - Khuyến Mãi 40% Khóa Học, Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 - người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Xem tiếp...

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 - Khuyến Mãi 40% Khóa Học


Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 - Khuyến Mãi 40% Khóa Học

Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4  - người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5 bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Xem tiếp...

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 5 - Khuyến Mãi 40% kháo học


Huấn luyện an toàn lao động nhóm 5 - Khuyến Mãi 40% kháo học

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 5 người làm công tác y tế Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2016

 

Xem tiếp...

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 - Khuyến Mãi 40% khóa học


Huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 - Khuyến Mãi 40% khóa học

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 - An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại điều luật 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Xem tiếp...

KM 39% - Cấp chứng chỉ & Huấn luyện an toàn lao động tại Bắc Cạn


KM 39% - Cấp chứng chỉ & Huấn luyện an toàn lao động tại Bắc Cạn

Cấp chứng chỉ & Huấn luyện an toàn lao động tại Bắc Cạn, trung tâm huấn luyện an toàn lao động tại Bắc Cạn, học an toàn lao động tại Bắc Cạn

Xem tiếp...

KM 39% - Cấp chứng chỉ & Huấn luyện an toàn lao động tại Bắc Ninh


KM 39% - Cấp chứng chỉ & Huấn luyện an toàn lao động tại Bắc Ninh

Cấp chứng chỉ & Huấn luyện an toàn lao động tại Bắc Ninh, trung tâm huấn luyện an toàn lao động tại Bắc Ninh, học an toàn lao động tại Bắc Ninh

Xem tiếp...

KM 39% - Cấp chứng chỉ & Huấn luyện an toàn lao động tại Bến Tre


KM 39% - Cấp chứng chỉ & Huấn luyện an toàn lao động tại Bến Tre

Cấp chứng chỉ & Huấn luyện an toàn lao động tại Bến Tre, trung tâm huấn luyện an toàn lao động tại Bến Tre, học an toàn lao động tại Bến Tre

Xem tiếp...

KM 39% - Cấp chứng chỉ & Huấn luyện an toàn lao động tại Cao Bằng


KM 39% - Cấp chứng chỉ & Huấn luyện an toàn lao động tại Cao Bằng

Cấp chứng chỉ & Huấn luyện an toàn lao động tại Cao Bằng, trung tâm huấn luyện an toàn lao động tại Cao Bằng, học an toàn lao động tại Cao Bằng

Xem tiếp...

KM 39% - Cấp chứng chỉ & Huấn luyện an toàn lao động tại Hà Giang


KM 39% - Cấp chứng chỉ & Huấn luyện an toàn lao động tại Hà Giang

Cấp chứng chỉ & Huấn luyện an toàn lao động tại Hà Giang, trung tâm huấn luyện an toàn lao động tại Hà Giang, học an toàn lao động tại Hà Giang

Xem tiếp...

KM 39% - Cấp chứng chỉ & Huấn luyện an toàn lao động tại Hà Nam


KM 39% - Cấp chứng chỉ & Huấn luyện an toàn lao động tại Hà Nam

Cấp chứng chỉ & Huấn luyện an toàn lao động tại Hà Nam, trung tâm huấn luyện an toàn lao động tại Hà Nam, học an toàn lao động tại Hà Nam

Xem tiếp...